Dos磁盘系统分析

1.44MB 软盘参数如下: 2面,每面80磁道,每道18扇区,每扇512字节。 DOS盘结构为: 引导扇区 FAT区 根目录区 文件区      以上信息可从磁盘引导扇区获得。 引导扇区信息:                                    一下是一张经不带参数格式化过的1.44M磁盘的引导扇区信息 A:\>debug -l 0 […]